Registrácia používateľa na bezplatné využívanie služieb prostredníctvom portálu SiMSlite

Prevádzkovateľ:
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
IČO: 31425836; IČ DPH: SK 2020380615; DIČ: 2020380615
Sídlo: Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10537/R
E-mail: info@sims.sk Tel: 032 / 3260611 Web: www.sims.sk


Registrácia

Registrácia používateľa je proces, ktorý začína vyplnením registračného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa www.simslite.sk. Po vyplnení a spracovaní registračného formulára, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom používateľovi sa fyzická alebo právnická osoba stáva používateľom portálu SiMSlite. Registračné údaje zabezpečia používateľovi prístup k elektronickým službám poskytovaných len na základe registrácie. Poskytovateľ služby si v rámci zaistenia rovnakej a rovnomernej dostupnosti a kvality služieb pre všetkých používateľov vyhradzuje právo aplikovať tzv. Fair Use Policy (FUP) a obmedziť Odberateľovi prístup k službám pri nadmernom či systematickom zaťažovaní aplikácie (napr. generovanie viac ako 100 dopytov za deň a / alebo prekročenia 500 reportov od aktivácie licencie na jednom prístupovom oprávnení., príp. generovanie dopytov rýchlejšie než dokáže človek, generovanie dopytov bez zobrazenia výstupu a pod.) alebo pri detegovaní pokusu o narušenie bezpečnosti či funkčnosti systému.

Po zadaní všetkých povinných údajov v požadovanom formáte používateľ stlačí tlačidlo „REGISTROVAŤ“.

Po úspešnom procese overovania pomocou Google Captcha je používateľ zaregistrovaný. Používateľovi je na e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie odoslaná správa o úspešnej registrácii s uvedenými registračnými údajmi.

Zrušenie registrácie

Ak používateľ zistí, že niektorý z údajov je nesprávny alebo sa z nejakého dôvodu rozhodne registráciu zrušiť, použije tlačidlo „ZRUŠIŤ REGISTRÁCIU“. Zobrazí sa okno s informáciou o odoslaní požiadavky na zrušenie registrácie.

Do e-mailovej schránky príde do 30 dní informácia o zrušení registračného procesu používateľom s predmetom „Zrušenie registrácie žiadateľom“. Doručením notifikačného e-mailu používateľ ukončil registráciu v rámci webovej stránky SiMSlite.

Zabudnutie hesla

V prípade, že ste zabudli heslo, môžete si dať vygenerovať nové heslo cez Prihlásenie - kliknutím na políčko „Zabudnuté heslo“. Vygenerované heslo bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii používateľa.

Prihlasovanie sa používateľom po vyplňovaní registračného formulára

Po doručení e-mailu o úspešnej registrácii používateľ využíva služby ponúkané SiMSlite. Kliknutím na ikonu „PRIHLÁSIŤ“ sú po zadaní registračného e-mailu a hesla, zvoleného v rámci vyplnenia registračného formulára, používateľovi k dispozícii služby poskytované SiMSlite.