Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje používateľa na základe právneho základu uvedeného v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a uvedeného v § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoOÚ"), t. j. z dôvodu, vykonania potreby registrácie a doručenia notifikačných procesných správ spojených s využívaním Služieb na základe registrácie). Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje používateľa aj na iné účely, napr. marketingové účely, ak dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) ZoOÚ vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, a to elektronicky potvrdením v rámci registrácie na www.SiMSlite.sk. Poskytovateľ spracováva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu : Obchodný názov/Meno a priezvisko, IĆO, DIČ, IČ DPH, sídlo, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnuté údaje spracovávať a uchovávať na účel poskytovania služieb podmienených registráciou a prípadne aj na iný dohovorený účel po dobu trvania registrácie používateľa na internetovom portáli SiMSlite . Po zrušení registrácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje vymazať všetky údaje získané od používateľa v rozsahu definovanom pri registrácii. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehľadávač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, pohybe na aplikácii, vyhľadávanie, o vašej IP adrese, o type, jazyku a veľkosti okna vášho prehľadávača, a tiež niekoľko cookies, ktoré identifikujú váš prehľadávač. Tieto údaje ukladáme len na zostavovanie súhrnných štatistík a pre účely vylepšovania aplikácie.
Poskytnutie osobných údajov používateľa je dobrovoľné a bezodplatné.

Používateľ ako dotknutá osoba na účely ZoOÚ a Nariadenia má právo:
a) požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, v zmysle § 21 ZoOÚ a čl.15 Nariadenia,
b) na opravu osobných údajov v zmysle § 22 ZoOÚ a čl. 16 Nariadenia,
c) na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 ZoOÚ a čl. 17 Nariadenia,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 ZoOÚ a čl. 18 Nariadenia,
e) namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 ZoOÚ a čl. 21 Nariadenia,
f) na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 ZoOÚ a čl. 20 Nariadenia,
g) kedykoľvek svoj súhlas odvolať v zmysle § 14 ZoOÚ a čl. 7 Nariadenia,
h) podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOÚ / podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podľa čl. 77 Nariadenia.


Zodpovedná osoba
Telefón: 02/3239 3311
E-mail: dpo@sims.sk